Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plSTANOWISKO

2019/02/24 18:04:46

Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie nadzoru nad produkcją żywności

Lista artykułów...>>


KOMUNIKAT

2017/12/29 19:39:45

Szanowni Koleżanki i Koledzy

Przypominamy, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku na działalność statutową naszego Stowarzyszenia. Jest to bardzo proste.

W deklaracji PIT w pozycji 131 wpisujemy nr: 0000 215 720
a w pozycji 133 cel szczegółowy: MEDICUS VETERINARIUS

skan wzorca >>


POCZYTAJ

2016/12/02 12:33:02

Odpowiedź Ministra na nasze pismo


STANOWISKO

2016/11/19 17:17:45

Pobierz stanowisko...>

Namysłów 08.11.2016

O.S.L.Wet.W.P.
Medicusveterinarius

Pan Wojciech Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

STANOWISKO

     Lekarze weterynarii wolnej praktyki wykonujący czynności urzędowe na rzecz Inspekcji Weterynaryjnej z zadowoleniem przyjmują Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 października 2016 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, którego konsekwencją jest przywrócenie świadectw zdrowia dla świń. Wystawiane przez urzędowych lekarzy weterynarii świadectwa ,na podstawie badania klinicznego przeprowadzanego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych zwierząt, niewątpliwie sformalizują i uszczelnią obrót trzodą chlewną na terenie całego kraju a tym samym wydatnie zmniejszą ryzyko przeniesienia się choroby poza wytyczone już obszary zapowietrzone i zagrożone . Świadomi powagi sytuacji, wyrażamy gotowość wykonywania tych badań klinicznych a także kontroli oznakowania zwierząt i bioasekuracji w siedzibach stada aby nie dopuścić do kolejnych zakażeń wirusem ASF u trzody chlewnej co wiązałoby się z gigantycznymi stratami gospodarczymi. Apelujemy jednak do Pana Ministra o pilne podjęcie działań nad nowelizacją Rozporządzenia z 2 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i wysokości wynagradzania lekarzy weterynarii, zwłaszcza w kwestii wspomnianych już badań trzody chlewnej w siedzibach stada zakończonych wystawieniem urzędowych świadectw zdrowia. Dotychczasowa stawka podstawowa za wspomniane badanie z wystawieniem świadectwa zdrowia ( dziesięć złotych brutto ) jest żenująco niska , co przy dużym rozdrobnieniu hodowli, nie odzwierciedla poświęconego czasu pracy urzędowego lekarza weterynarii, poniesionych kosztów oraz konieczności pracy również w soboty i niedziele. Tak skromne wynagradzanie lekarza za wizytę w gospodarstwie, zbadanie kliniczne świń, sprawdzenie poprawności oznakowania i warunków bioasekuracji oraz kontrolę poprawności danych zawartych w druku łańcucha żywnościowego nie gwarantuje właściwego wykonania wszystkich tych zadań. Lekarze urzędowi wykonując rzetelnie te czynności osiągają bowiem dochody kilkakrotnie niższe niż stawka godzinowa pracy lekarza w zakładzie leczniczym dla zwierząt a tym samym działają na szkodę prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jeśli resort nie podejmie niezwłocznie koniecznych działań w kwestii urealnienia stawek za czynności wykonywane przez urzędowych lekarzy weterynarii zgodnie z propozycją zawartą w uchwale 90/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej, to będziemy zmuszeni zarekomendować koleżankom i kolegom nie podpisywanie umów na wystawianie świadectw zdrowia dla trzody chlewnej w 2017 roku.

Z poważaniem
Jacek Sośnicki
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wolnej Praktyki
Z siedzibą w Namysłowie


POCZYTAJ

2016/08/10 09:51:50

Vetxit - Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2016/07/08 11:38:01

Gnoza. - Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2016/06/21 23:52:54

Spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego z Minister Ewą Lech - Jacek Sośnicki

Lista artykułów...>>


WYWIAD

2016/03/14 12:01:52

Wywiad z Głównym Lekarzem Weterynarii Włodzimierzem Skorupskim - Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


KOMUNIKAT

2016/02/10 13:07:02

1 % podatku na Stowarzyszenie „Medicus Veterinarius”

Zarząd Stowarzyszenia informuje swoich członków i sympatyków, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku z rocznego zeznania PIT na cele statutowe.

Prosimy o przekazywanie tej informacji Koleżankom i Kolegom.

Poniżej krótka instrukcja wypełniania PIT-u.

W pozycji 137: Nr KRS wpisujemy: 0000215720
W pozycji 139: Cel szczegółowy: MEDICUS VETERINARIUS
W pozycji 140: Wyrażam zgodę


A P E L

2015/10/02 14:56:15

Pobierz apel...>

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wolnej Praktyki
Medicus Veterinarius z siedzibą w Namysłowie

     Drogie Koleżanki i Koledzy, lekarze wolnej praktyki i urzędowi lekarze weterynarii.
  Nasz piękny zawód kolejny już raz stanął na dziejowym zakręcie. Wykonywanie praktyki lekarsko-weterynaryjnej na wolnym rynku usług staje się coraz trudniejsze, a dochody z małych wiejskich gabinetów są często tak nikłe, że bez wsparcia wyznaczeniami PLW, nie sposób dziś wyżywić rodziny. Niestety wiele stawek z urzędowego cennika wynagrodzeń jest już nieaktualnych i nie przystaje do współczesnych problemów przy zwalczaniu chorób zakaźnych czy nadzoru nad pozyskiwaniem i przetwórstwem produktów pochodzenia zwierzęcego. Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej od 2009 roku nie mieli waloryzacji wynagrodzeń, co powoduje ich uzasadnioną frustrację i brak możliwości rozwoju zawodowego oraz godnego życia ich rodzin. Przystąpiliśmy więc do Porozumienia Wielkopolskiego, aby wesprzeć protest pracowników Inspekcji, ale również przedstawić własne problemy z wykonywaniem wyznaczeń. Bezkrytyczne i masowe kształcenie studentów na sześciu wydziałach weterynaryjnych, pomimo postępującej bylejakości musi napawać obawą o naszą przyszłość w tym zawodzie. Wymienione tu problemy stały u podłoża zawiązania Porozumienia Wielkopolskiego, w którym wszystkie grupy w naszym zawodzie miałyby możliwość walki o własne postulaty korzystając z poparcia pozostałych. Na zjeździe założycielskim w żadnym momencie nie było mowy o poprawie losu Inspekcji Weterynaryjnej kosztem zmniejszenia wynagrodzeń lekarzy urzędowych. Niestety w trakcie spotkań z Markiem Sawickim MRiRW dostaliśmy projekty założeń, w których przedstawia on wizję poprawy sytuacji finansowej Inspekcji poprzez etatyzację w 145 największych zakładach ubojowych oraz konkurs ofert przy wyznaczaniu do pozostałych czynności. To obnaża intencje rządzących, którzy dążąc do rozszerzenia sfery nadzoru właścicielskiego próbują spauperyzować urzędowych lekarzy weterynarii, Inspektorów Weterynaryjnych i wewnętrznie skłócić całe środowisko, aby nie stawiało oporu przy wprowadzaniu Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, w której nasza rola jest marginalizowana. Postanowiliśmy więc wspólnie zaprotestować przeciw takim planom resortu i walczyć o właściwe miejsce Inspekcji Weterynaryjnej i współdziałających z nią lekarzy urzędowych w nadzorze nad hodowlą zwierząt i pozyskiwaniem żywności pochodzenia zwierzęcego. Nadszedł czas, aby zapomnieć o wzajemnych animozjach z poprzednich protestów i jeszcze raz poszukać tego co nas łączy w tym pięknym zawodzie oraz wspólnie zawalczyć o normalne warunki pracy i właściwe wynagrodzenia za jej wykonywanie.
   W dniu 06 października o godzinie 12 przeprowadzamy pikietę pod Urzędem Rady Ministrów, a następnie przemaszerujemy pod Ministerstwo Rolnictwa, aby zamanifestować nasz sprzeciw przed marginalizowaniem roli lekarzy weterynarii oraz Inspekcji Weterynaryjnej w ochronie zdrowia publicznego.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (34)
A S F (82)
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (45)
IZBY (249)
Moje uwagi na temat "Życia weterynaryjnego". (2)
Stara nowa Izba (65)
Uczmy się kochać ludzi... (11)
Światowy Dzień lekarza Weterynarii (45)
Prezent od Pana Ministra. (56)
Blokada możliwości zakładania nowych tematów. (8)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 5474012

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.